Informační memorandum

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky firmy Bc. Ludmila Boudná

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Ráda bych Vám v tomto informačním memorandu poskytla přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracovávám Vaše osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Bc. Ludmila Boudná se sídlem v Brně, Kozí 4, 602 00, IČO: 05599156, je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. Pokud v tomto informačním memorandu ani na mých webových stránkách www.masaze-lida.cz nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete mě kontaktovat:

Emailem: boudnaludmila@post.cz

Telefonicky: 608 905 236

Poštou: Kozí 4, Brno 602 00

Jaké osobní údaje zpracovávám?

 1. Identifikační a adresné údaje: zejména jméno, příjmení, datum narození

 2. elektronické kontaktní údaje: (mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa

 3. údaje o zdravotním stavu: lékařská zpráva (pokud byla vyžádána), životospráva

Jak získávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získávám od Vás.

Od Vás, zejména:

 • na základě Vašich žádostí a dotazů

 • při telefonické komunikaci

 • při komunikaci prostřednictvím e-mailu

 • i jiné písemné komunikaci, nebo

 • při osobní komunikaci na pobočce nebo v jiných prostorech.

Pro jaké účely zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Pro splnění původního účelu můžu osobní údaje zpracovávat pro jiné účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Účely zpracování uvádím níže v této kapitole. Vaše osobní údaje obecně archivuji po dobu stanovenou právními předpisy i na základě mého oprávněného zájmu (například po dobu, kdy jsou Vám opakovaně poskytovány mé služby, je nutné uchovávat Vaše osobní údaje).

Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely:

 1. zvolení vhodné služby pro zákazníka (typ masáže, kosmetické produkty použité na zákazníkovi, stroje použité na provedení služby,...)
 2. komunikace se zákazníkem a jeho identifikace 

1. Komunikace se zákazníkem a jeho identifikace 

Potřebuji zpracovávat níže uvedené osobní údaje, z důvodů:

 • komunikace se zákazníkem (domluvení termínů na poskytnutí služby, zrušení termínu na poskytnutí služby,...)

 • jednoznačná identifikace zákazníka

Kategorie osobních údajů:

 1. Identifikační a adresné údaje: zejména jméno, příjmení, datum narození

 2. elektronické kontaktní údaje: (mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou uchovávány jak v papírové, tak elektronické podobě (prostřednictvím databáze Affit - pouze ve formě pojmenování časového bloku v konkrétní místnosti Vaším jménem či příjmením).

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracovávám osobní údaje na základě oprávněného zájmu po dobu, dokud můj oprávněný zájem trvá, nebo dokud nepožádáte o výmaz.

2. Zvolení vhodné služby pro zákazníka

Potřebuji zpracovávat níže uvedené osobní údaje z důvodu zvolení vhodné služby pro Vás jakožto zákazníka (typ masáže, kosmetické produkty použité na zákazníkovi, stroje použité na provedení služby,...).

Kategorie osobních údajů:

 1. údaje o zdravotním stavu: lékařská zpráva (pokud byla vyžádána), životospráva

Příjemci osobních údajů:

Momentálně nedochází k předávání Vašich osobních údajů třetím stranám. 

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracovávám osobní údaje na základě oprávněného zájmu po dobu, dokud můj oprávněný zájem trvá, nebo dokud nepožádáte o výmaz.

Jakým způsobem zpracovávám Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Plně si uvědomuji důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů. Při zpracování osobních údajů postupuji vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich údajů je pouze manuální. Správcem i zpracovatelem je majitelka firmy Bc. Ludmila Boudná - Ludmila Boudná . Učinila jsem taková opatření, abych k Vašim osobním datům měla přístup pouze já, zachovám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních i jiných), o nichž se dozvím při výkonu své práce.

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze na území České republiky.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracovávám zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracovávám.

 1. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracovávám nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 2. Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Můžete ode mě požadovat, abych vymazala Vaše osobní údaje, a já tak uiním v případě, že:
 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracovávám osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; nebo
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

Upozorňuji Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

3.    Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete ode mě požadovat, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že

 • zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;

 • zpracování je protiprávní;

 • zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo

 • vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provedu v daných dokumentech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení a takové údaje nebudu zpravidla aktivně dále zpracovávat.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zruším. O tom Vás budu předem informovat.

4.   Právo na přenos. V případě, že budu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a zároveň bude zpracování automatizované (v současné době není), máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

5.   Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorovaného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR.

Ve firmě Bc. Ludmila Boudná nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

6.   Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:

 • pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; nebo

 • pro účely oprávněných zájmů správce i třetí strany.

V případě, že vznesete námitku, nebudu zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážu závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon a/nebo obhajobu mých právních nároků.

V případě uplatnění jakéhokoli výše uvedeného práva Vás bez zbytečeného odkladu písemně informuji o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Bc. Ludmila Boudná